วัฒนธรรมไทยและการละเล่นของไทย


วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ

วัฒนธรรมไทยที่สำคัญ จนกลายเป็นวัฒนธรรมซึ่งนานาชาติยกย่อง และคนไทยมีความภาคภูมิใจมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ได้แก่
    ภาษาไทย ไทยเรามีภาษาและตัวอักษรเป็นของตนเองมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้ใน พ.ศ.1826 และได้มีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาตามลำดับ เนื่องจากเราได้มีการติดต่อเกี่ยวกับนานาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม จึงได้รับวัฒนธรรมภาษาต่างชาติเข้ามาปะปนใช้อยู่ในภาษาไทย แต่ก็ได้มีการดัดแปลงจนกลายเป็นภาษาไทยในที่สุด ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

ศาสนา พลเมืองไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นผู้นับถือพระพุทธศาสนา และเป็นศาสนาที่อยู่คู่บ้านบ้านมาช้านานแล้ว ศาสนาจึงมีอิทธิพลต่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมด้านอื่นๆ คนไทยได้ยึดถือเอาหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆ ทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคล จะมีพิธีทางศาสนาพุทธเกี่ยวข้องอยู่เสมอ

    การแต่งกาย การแต่งกายของคนไทยมีแบบฉบับ และมีวิวัฒนาการมานานแล้ว โดยจะมีการแต่งกายที่แตกต่างกัน ตามสมัยและโอกาสต่างๆ โดยมีวิวัฒนาการมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันนี้คนส่วนใหญ่แต่งกายตามสากลอย่างชาวตะวันตก หรือตามแฟชั่นที่แพร่หลายเข้ามา แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ยังมีจิตใจที่รักในวัฒนธรรมการแต่งกายของไทยแบบดั้งเดิมอยู่ ดังจะเห็นได้จากในงานพิธีกรรมต่างๆ จะมีการรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทย หรือชุดไทย หรือรณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่ชาติอื่นให้ความชื่นชม

ศิลปกรรม ถือเป็นภูมิปัญญาไทยที่สำคัญ โดยเป็นผลงานที่สร้างขึ้นเพื่อความสวยงามก่อให้เกิดความสุขทางใจ ส่วนใหญ่จะเป็นงานที่สร้างสรรค์ขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากพุทธศาสนา และเป็นการแสดงความเคารพและจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ ได้แก่ ผลงานที่ปรากฏตามวัดวาอารามต่างๆ เรือนไทยที่มีลักษณะเฉพาะพิเศษ ศิลปกรรมไทยที่สำคัญได้แก่ สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม นาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ วรรณกรรม                                             การละเล่นของไทย
ซ่อนหาหรือโป้งแปะ
ซ่อนหาหรือโป้งแปะ การละเล่นซ่อนหา หรือ โป้งแปะ เป็นการละเล่นประเภทหนึ่งของเด็กไทย ซึ่งมีมาช้านาน แต่ในปัจจุบันเราก็ยังเห็นเด็กๆ รวมกลุ่มกันเล่นซ่อนหา หรือโป้งแปะตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น หลังเลิกเรียน วันหยุดในบริเวณบานเป็นต้น ซ่อนหาหรือโป้งแปะ มีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องที่ เช่น แอสไพ เป็นต้น ในกรุงเทพฯ และช
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 08 พฤษภาคม 2553 07:00
กระบี่กระบอง
กระบี่กระบอง จัดเป็นการเล่นแบบกีฬาประเภทหนึ่ง ที่มักจัดให้แสดงเป็นการมหรสพในงานต่างๆ และยังเป็นการเล่นของไทยโดยแท้จริง เพราะไม่เคยปรากฏมีในประเทศใดในโลก เป็นกีฬามหรสพที่นิยมกันมาตังแต่โบราณ เป็นการฝึกหัดใช้อาวุธในยามสงบไปในตัว นับว่าเป็นการแสดงที่ทำให้ตื่นเต้น เร้าใจ มักแสดงในบริเวณที่กว้างๆ เช่น สนามหรือล
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 08 พฤษภาคม 2553 07:00
      
หมากเก็บ
หมากเก็บ จำนวนผู้เล่น 2 - 4 คน วิธีการเล่น ใช้ก้อนกรวดที่มีลักษณะกลมๆ 5 ก้อน เสี่ยงทายว่าใครจะเล่นก่อน โดยวิธีขึ้นร้าน คือ ถือหมากทั้งห้าเม็ดไว้แล้วโยนพลิกหงายหลังมือรับ แล้วพลิกมือกลับรับอีกที ใครเหลือหินอยู่ในหินอยู่ในมือมากที่สุดคนนั้นเล่นก่อน มีทั้งหมด 5 หมาก หมากที่ 1 ทอดหมากให้ห่างๆ กัน เล
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 25 เมษายน 2553 07:00
ว่าวไทย การละเล่นพื้นบ้านเพื่อความบันเทิงในฤดูร้อน
“ว่าวไทย” การละเล่นพื้นบ้านเพื่อความบันเทิงในฤดูร้อน เมษายน ๒๕๕๑ เมื่อฤดูร้อนมาเยือน กิจกรรมหรือการละเล่นเพื่อความบันเทิงอย่างหนึ่งของเด็กและผู้ใหญ่ ที่ได้รับความนิยมกันมากใน  ทุกภาคของประเทศไทยเสมอมา ก็คือ “การเล่นว่าว” หนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็
วันที่ขึ้นเนื้

        เพลงพวงมาลัย
เพลงพวงมาลัย เป็นเพลงร้องพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่เคยนิยมเล่นกันในบริเวณภาคกลาง เกิดขึ้นมาพร้อมกับวิถีวัฒนธรรมของชุมชน คือ ประเพณีตรุษ  สงกรานต์ บรรดาหนุ่ม – สาว ผู้ใหญ่ เด็กต่างมาร่วมสนุก พร้อมกับมีการละเล่นของท้องถิ่น เช่น ไม้หึ่ง ชักคะเย่อ ลูกช่วง เป็นต้น
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 13 ตุลาคม 2553 07:00
การร้องลำภาข้าวสาร
คำว่า“ ลำภา ”เป็นภาษาโบราณพบในเรื่องระเด่นลันได มีความหมายถึง “การเที่ยวขอไป” ลำ ภาข้าวสาร จึงหมายถึงการท่องเที่ยวไปเพื่อขอรับบริจาคข้าวสาร มีตำ นานเกี่ยวข้องกับลำภาข้าวสารที่เล่าขานกันมาว่า เมื่อครั้งพุทธกาล ครั้งหนึ่ง เกิดทุกข์ภัย ข้าวยาก หมากแพงใน กรุงราชคฤห์
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 13 ตุลาคม 2553 07:00
รำโทน
รำโทน เป็นการแสดงพื้นบ้านของชาวบ้านแหลมฟ้าผ่า ตำบลบางพึ่ง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.๒๔๘๖ ในสมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๘๔-๒๔๘๘) บ้านเมืองอยู่ในภาวะสงคราม ยามค่ำคืนจะมืดไปทุกหนทุกแห่ง ระหว่างสงครามนั้นทางราชการสั่งห้ามกระทำกิ
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 13 ตุลาคม 2553 07:00
โนราโกลน
โนราโกลน มีกำเนิดที่หมู่บ้านหนองหว้า ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ ๕๐ ปีมาแล้ว สำหรับชุมชนบ้านหนองหว้านี้ มีวัดที่เป็นศูนย์รวมของชุมชน คือ วัดปลักปลา วัดปากเจาพัฒนาราม วัดสวนจันทร์ และวัดหนองหว้า มีสำนักสงฆ์ ๓ แห่ง ชุมชนบ้านหนองหว้านี้มีศิลปะการแสดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 13 ตุลาคม 2553 07:00
การแข่งโพน จังหวัดพัทลุง
ความเป็นมาของจังหวัดพัทลุง จังหวัดพัทลุง มีประวัติความเป็นมายาวนาน ตั้งแต่สมัยศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔) บริเวณเมือง พัทลุงเป็นแหล่งชุมนุมที่ได้รับพุทธศาสนาลัทธิมหายานและวัฒนธรรมต่างๆ จากอินเดีย มีหลักฐานค้นพบ เช่น พระพิมพ์ดินดิบจำนวนมาก เป็นรูปพระโพธิสัตว์รูปเทวดา บริเวณถ้ำคูหาสวรรค์ และถ้ำเขาอกทะลุ
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 13 ตุลาคม 2553 07:00
เพลงนา
เพลงนา เป็นเพลงที่ชาวนาร้องกันในช่วงเก็บเกี่ยวข้าว เป็นการร้องโต้ตอบระหว่างหนุ่มสาวในท้องนา ซึ่งมีการเล่นกันมากในอำเภอกระบุรี เนื่องจากอำเภอกระบุรีมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดชุมพร จึงรับอิทธิพลการเล่นเพลงนาจากจังหวัดชุมพรมาเล่นในอำเภอ กระบุรี ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย เป็นต้นมาเพลงนา จังหวัดระนอง
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 13 ตุลาคม 2553 07:00
บักกั๊บแก้บ
คำว่า บักกั๊บแก้บ เป็นชื่อการละเล่นพื้นเมืองชนิดหนึ่ง สันนิษฐานว่าคงออกมาจากเสียงไม้กระทบกันดังกั๊บแก้บ นั่นเองเหมือน เสียงตุ๊กแก หรือเสียงแมวร้องบอกชื่อตัวเองบักกั๊บแก้บ เป็นศิลปะเก่าแก่คนอีสานใช้เล่นในเทศกาลต่างๆ มาเป็นเวลานานไม่สามารถค้นพบได้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นจากจังหวัดใดกันแน่ รู้แต่ว่าได้มีการละเล่นใน
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 13 ตุลาคม 2553 07:00
เรือ
เรือ เป็นของเล่นเด็ก สามารถลอยแล่นไปในน้ำโดยใช้ยางวง ยางในรถจักรยาน หรือยางในรถยนต์ดึงรัดกับใบพัดเรือหมุนเป็นเกลียว เวลาปล่อยเรือลงน้ำใบพัดจะหมุนพุ้ยน้ำทำให้เรือวิ่งได้เรือไม้โสน ไม้โสนจะเป็นไม้ที่มีน้ำหนักเบา หาง่ายตามท้องทุ่งนา เด็กสามารถนำไม้โสนมาทำของเล่นได้หลายอย่าง เช่น ตุ๊กตา มีดดาบ ปืน เป็นต้น
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 14 กันยายน 2553 07:00
ลูกฟัด
ลูกฟัด เป็นของเล่นที่ใช้ฝ่ามือสองข้างปั่น หรือหมุนแกนไม้ หากลูกฟัดของใครหมุนได้นานกว่าจะเป็นฝ่ายชนะลูกฟัดบางแห่งเรียกว่า ลูกฟัดหรือลูกพัด การที่เรียกลูกฟัดเพราะเวลาเล่นจะใช้แรงมือปั่นหมุนแกนไม้ให้ลูกฟัดเหวี่ยงสะบัดไปมาและหมุนอย่างรวดเร็ว ผู้สูงอายุเล่าถึงการทำลูกฟัดในสมัยก่อนจะทำด้วยดินเหนียว ใช้แก
วันที่ขึ้นเนื้อหา: 14 กันยายน 2553 07:00
ล้อ
ล้อ เป็นของเล่นเด็กใช้วิ่งเล่น เรียกชื่อแตกต่างกันตามประเภทของวัสดุและรูปร่างลักษณะที่ทำ เช่น ล้อไม้ ล้อกะลา เป็นต้น ล้อไม้จะใช้ปลายไม้พาดบ่าของผู้เล่นวิ่งไสไปข้างหน้า แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ 1. ล้อเดี่ยว 2. ล้อคู่ วิธีทำ ล้อเดี่ยว มีลูกล้อไม้เพียงล้อเดียว ผู้ใหญ่หรือเด็กจะทำล้อไม้


                                                                           


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น